Grupa II

W naszej grupie jest 28 dzieci. Pracują z nami nauczycielki: Ewa Maroń, Bożena Mrozowska.   Pomaga im p. Danuta Kozłowska.

 

 

Rodziców zapraszamy na konsultacje  w ustalonym indywidualnie z nauczycielkami terminie.

 

Co miesiąc przedstawiamy Państwu zakres tematów i umiejętności, nad którymi pracujemy.

Oto plan maj na 2019 roku:

 

 

 I. WIOSENNA ŁĄKA.


Dziecko:
 wzbogaca wiedzę o środowisko naturalne owadów i stadia rozwoju motyla,
 potrafi skupić uwagę na zabawie - aktywnie w niej uczestniczy,
 dostrzega zmiany w przyrodzie, rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty,
 potrafi wymienić kilka zwierząt żyjących na łące,
 porównuje liczebność dwóch zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
 klasyfikuje zwierzęta wg prostego systemu,
 zna wiosenne zwyczaje ptaków(budowanie gniazd, składanie jaj, opieka nad młodymi),
 doskonali analizę i syntezę słuchową.

II. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU.

Dziecko:
 poszerza swoją wiedzę na temat ptaków domowych,
 wie, jak wyglądają i nazywają zwierzęta z wiejskiego podwórka oraz ich młode,
 potrafi połączyć w pary duże i małe zwierzęta,
 poznaje pracę rolnika, ilustruje ruchem czynności wykonywane przez rolnika,
 rozumie pojęcia :za i przed, obok,
 opowiada historyjkę obrazkową, dostrzega zależności między kolejnymi zdarzeniami,
 zapamiętuje i odtwarza wygląd zwierząt.


III . JA I MOJA RODZINA.

Dziecko:
 wskazuje ilustrację przypominającą dom, w którym mieszka,
 zna imiona rodziców
 próbuje wyrazić swoje uczucia względem rodziców poprzez słowa i czyny,
 wypowiada się na temat sposobu spędzania czasu z mamą i tatą,
 dokonuje analizy sylabowej wyrazów: mama, tata, babcia, dziadek,
 rozumie , jak wiele obowiązków domowych ma mama,
 odczuwa oraz okazuje przywiązanie i szacunek do rodziców,
 pokonuje nieśmiałość przed wystąpieniem na forum grupy,
 rozwija zmysł dotyku – kojarzy przedmiot z czynnością,
 uważnie słucha tekstów literackich i udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści.