Grupa V

 Grupa V to dzieci w wieku 6 lat.

W naszej grupie pracują  dwie panie nauczycielki: Katarzyna Długokęcka i Anna Slomnicka-Matyjaszczyk.
Dziećmi opiekuje się również pani Elżbieta Ociepa.

 

Oto plan na wrzesień 2019:

  

I.Jestem w przedszkolu


Dziecko:
• Słucha uważnie treści opowiadań, wierszy,
• Wybrzmiewa pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach, dzieli na sylaby, wyszukuje swoje imię wśród innych imion,
• Potrafi określić położenie przedmiotów w przestrzeni
• Bierze udział w zabawach integrujących grupę, współdziała w grupie, w zespołach kilkuosobowych
• Nazywa emocje
• Zna pojęcia: przyjaźń, przyjaciel
• Podczas rozmowy wypowiada się zdaniami na temat spędzonych wakacji, rozpoznaje kontury mapy Polski
• Umie powiedzieć jakie zasady zachowania obowiązują w przedszkolu, wynikające z Kodeksu Przedszkolaka, bezpiecznie postępuje podczas pobytu na terenie przedszkola, ogrodu, m.in. nie oddala się od grupy i nauczyciela, przychodzi na umówioną zbiórkę w ustalone miejsce
• Przyjmuje na siebie obowiązki dyżurnego w grupie, stara się z nich wywiązywać

II.Moja miejscowość


Dziecko:
• Zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, zachowuje bezpieczeństwo podczas spacerów w najbliższe okolice przedszkola
• Dostrzega różnice i podobieństwa między budowlami (wielkość, kształt). Potrafi opisać swój dom
• Potrafi porównać i znaleźć różnice między krajobrazem miejskim i wiejskim
• Układa zdania z podanym wyrazem
• Podejmuje próby globalnego czytania wyrazów związanych z omawianym tematem
• Wie, gdzie mieszka. Podaje swój adres zamieszkania
• Ćwiczy pojęcia: w prawo, w lewo, nad, pod, obok, za, przed
• Poznaje technikę kolażu podczas wykonywania pracy plastycznej związanej z tematem

III.Ja, ty, środowisko


Dziecko:
• Orientuje się w schemacie własnego ciała w położeniu względem kolegi/koleżanki
• Wie, w jaki sposób należy dbać o higienę i dlaczego
• Dokonuje analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie fonetycznej związanych z tematem
• Klasyfikuje przedmioty wg jednej cechy
• Bierze udział w zabawach rozwijających percepcję słuchową, wzrokową jako przygotowanie do nauki czytania
• Zna zawody które związane są z pomocą innym oraz numery alarmowe

IV.Dary jesieni


Dziecko:
• Składa obrazek 8-elementowy
• Pracuje z obrazkiem, opisując go, wskazując na postaci i wykonywane przez nie czynności, przedmioty
• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
• Potrafi wykonać pracę wg instrukcji
• Nazywa i rozpoznaje warzywa i owoce
• Rozpoznaje literę O,o; wyszukuje jej w wyrazach, zdaniach.
• Wybrzmiewa głoskę o, wyszukuje jej w nagłosie, wygłosie i śródgłosie (na początku, w środku i na końcu wyrazu)
• Wypowiada wyrazy sylabami, wspomagając się klaskaniem
• Pisze po śladzie