Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 400 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 400.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-26.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • brak wystarczającego kontrastu z tłem,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Orłowska – Dyrektor, p400@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 648 72 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na ul. E. Lokajskiego 2 w Warszawie. Położony jest między ulicą Przy Bażantarni a osiedlową uliczką E. Lokajskiego. Chodnik przylegający do terenu przedszkola od strony wejścia do przedszkola, jest zastawiany parkującymi samochodami.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 150 m:
Autobus 166: kierunek z pl. Hallera 18 na os. Kabaty - przystanek Przy Bażantarni 02 znajduje się w odległości ok 160 m.
Autobus 192: kierunek z Metro Wilanowska 10 na os. Kabaty 01 znajduje się w odległości ok 160 m.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu przy kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa w okolicach przystanku Przy Bażantarni 02.

Wejścia do budynku i opis dostosowań

 1. Aby dostać się do budynku, należy pokonać furtkę otwieraną przyciskiem niedostępnym dla dzieci. Przejść po schodach lub łagodnym podjazdem, następnie pokonać 7 stopni schodów (na których jest również podjazd, ale jest zbyt stromy i uniemożliwi wjazd wózkom inwalidzkim), a następnie pokonać dwoje drzwi wejściowych. Jedne drzwi – otwierane ręcznie, drugie otwierane przyciskiem z wideofonem. W jednostce nie ma obszarów kontroli. Budynek dostępny jest w godzinach pracy Przedszkola nr 400 tj. 7:00 -17:30.
 2. Budynek wolnostojący dwupoziomowy ( poziom 0 i 1 piętro) – wewnątrz są drewniane schody prowadzące na piętro, brak windy osobowej, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Posiadamy składany schodołaz, dostępny w razie potrzeby.
 3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Od strony ogrodu znajduje się znajdują się 3 wyjścia ewakuacyjne z budynku, które mogłyby służyć jako alternatywne wejście do budynku. Z tej strony są do pokonania tylko 4 schodki , co byłoby łatwiejsze do pokonania dla osoby na wózku inwalidzkim. Jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością i znajduje się na parterze na końcu korytarza. Natomiast jest utrudniony bezpośredni dostęp do niej z zewnątrz budynku - są do pokonania schody. Drzwi do toalety zamykane są na kluczyk.
  W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest po prawej stronie od miski.
 4. Przy ogrodzeniu przy przedszkolu znajduje się chodnik na którym parkują samochody mieszkańców i osób przywożących dzieci do przedszkola. Po drugiej stronie uliczki osiedlowej są miejsca parkingowe, ale nie ma na nich wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych jest przy ul. Przy Bażantarni ok. 150 m od wejścia do przedszkola.
 5. Dyrektor Przedszkola nr 400 wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.