Opłaty

Opłaty za przedszkole

Opłaty za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę
w przedszkolu przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
Opłaty za żywienie przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Formy regulowania opłat za przedszkole:

1. Wpłaty przelewem na rachunki bankowe po wcześniejszej wypełnionej deklaracji
• Opłata za żywienie
• Wpłata na Radę Rodziców
2. Wpłaty gotówki w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach

 


Informacje dotyczące opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu.

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:
• za trzy posiłki – 9,80 zl

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku
w przedszkolu.

Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00. Nieobecność można zgłosić osobiście (wpis do zeszytu nieobecności dziecka w przedszkolu),  pocztą elektroniczną przedszkole400nieobecności@gmail.com lub poprzez formularz na stronie internetowej.

 

Dołączone pliki: