Ramowy rozkład dnia

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-4 LETNICH

7.00- 8.15 Przychodzenie dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań, służące realizacji ich pomysłów: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, słuchowe, zabawy integrujące grupę.


8.15- 8.20 Zabawy ruchowe prowadzone z całą grupą.


8.20- 8.30 Czynności higieniczno-samoobsługowe oraz przygotowanie do posiłku.


8.30- 9.00 Śniadanie. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłku.


9.00- 9.20 Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą będące realizacją wybranych treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej.


9.20- 10.15 Zabawy dowolne w kącikach tematycznych oraz organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub w zespołach.


10.15-10.30 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu lub na spacer. Czynności samoobsługowe w szatni.


10.30- 11.30 Pobyt w ogrodzie lub spacer. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzeniewarunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego.
Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.


11.30- 12.00 Powrót z ogrodu. Wykonywanie czynności higieniczno- samoobsługowych w szatni i łazience. Przygotowanie do
do obiadu.


12.00- 12.45 Obiad. Przestrzeganie zasad dobrego zachowania się podczas Spożywania posiłku. Kształtowanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do samodzielności.


12.45 -14.00 Odpoczynek-leżakowanie. Zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających relaksowaniu się i odpoczynkowi m.in.; poprzez czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 5-6 LETNIE


7.00- 8.10 Przychodzenie dzieci. Inspirowanie do działalności zabawowej. Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci :zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książeczek, czasopism dziecięcych, ćwiczenia logopedyczne, grafomotoryczne. Prace porządkowe wprowadzone w sali.

 

8.10- 8.20 Ćwiczenia poranne.

 

8.20- 8.30 Prowadzenie czynności higieniczno-samoobsługowych. Przygotowanie do posiłku.

 

8.30- 9.00 Sniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas posiłku.

 

9.00- 10.00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego prowadzone z całą grupą. Nabywanie umiejętności poprzez działanie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.


10.00- 10.45 Swobodne zabawy dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry stolikowe.


10.45- 11.45 Pobyt w ogrodzie. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prowadzenie prac porządkowo-ogrodowych; spacery i wycieczki. Zabawy organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub w małych zespołach.Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego.Dobór zajęć uzależniony jest od pogody oraz pory roku.


11.45- 12.00 Powrót z ogrodu. Wykonywanie czynności higieniczno- samoobsługowych. Przygotowanie do posiłku.


12.00- 12.30 Obiad. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłku.


12.30 -13.30 Utrwalenie poznanych treści z zajęć. Praca indywidualna oraz praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy i gry językowe. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczyciela.


13.30-14.15 Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie. Zabawy ruchowe.


14.15-14.30 Przygotowanie do posiłku. Prowadzenie czynności higieniczno-samoobsługowych.


14.30-15.00 Podwieczorek.


15.00-17.30 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa
w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Wykonywanie prac porządkowych w sali. Zabawy dowolne w ogrodzie
w zależności od pory roku. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 


 

 

 

 


14.00-14.30 Przygotowanie do podwieczorku. Prowadzenie czynności higieniczno- samoobsługowych w sali i łazience. Wdrażanie do samodzielności.


14.30-15.00 Podwieczorek. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się spożywania posiłku.


15.00-17.30 Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne. Obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne w ogrodzie w zależności od pory roku i pogody. Rozchodzenie się dzieci do domów.